Organisaties

Lijst van organisaties betrokken bij het thema inbraak:

ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS werking en doelgroep
Federale overheid binnenlandse zaken -directie lokale integrale veiligheid Waterloolaan 76 1000 Brussel Tel.: 025573585 Website: http://www.besafe.be Email: eb.vogf.zbi|vils#eb.vogf.zbi|vils * De Algemene Directie Veiligheid en Preventie staat in voor het beleid inzake criminaliteitspreventie en de ondersteuning van de steden en gemeenten bij de ontwikkeling ervan. * Ze is ook belast met het veiligheidsbeleid van de minister van Binnenlandse Zaken op nationaal en internationaal vlak, alsook met het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden (+ administratieve boetes). * reglementaire kader voor de sector van de private veiligheid, met oog voor de marktvereisten en de vrijwaring van de rechten van de burger. Tenslotte begeleidt ze de lokale politie in haar organisatie en werking. * Het beleid inzake criminaliteitspreventie en ontwikkeling ervan.
Politie: Dienst preventie - drugspreventie Dendermondse steenweg 178 9300 Aalst Tel.: 053732440 Email: eb.tslaa|tsneideitneverp#eb.tslaa|tsneideitneverp * Zorgen voor een veilige samenleving en goede levenskwaliteit van iedere inwoner van deze regio.* Preventieve aanpak van criminaliteit en het bevorderen van het veiligheidsgevoel. * Het voorkomen en bestrijden van diefstal, fietsdiefstal, autodiefstal en inbraak de organisatie en coördinatie van de gemeenschapswacht: * GAS (gemeentelijke administratieve sancties) en NERO (GAS voor minderjarigen)
Het BIN-Z en BIN zijn burger actoren Bewoners van de Wijngaardbuurt te Aalst en bedrijfsverantwoordelijken. Coördinator: Bernard Marreyt Tel.: 053631233 Assistent coördinator Filip Vyverman Tel.: 053808188 Politie Aalst: Tel.: 053732727 Website:http://www.wijngaardveld.be Vlotter communiceren tussen burger/ bedrijfsverantwoordelijke en de politiedienst bij inbraken, diestallen uit auto’s en vrachtwagens.
CAW Oost-Vlaanderen (vzw) Botermelkstraat 177 9300 Aalst Tel.: 053606162 of 078150300 Website: http://www.cawoostvlaanderen.be Email: eb.nerednaalvtsoowac|lvoztslaa.taairterces#eb.nerednaalvtsoowac|lvoztslaa.taairterces Werking: Maatschappelijke dienstverlening; Preventieve, signalerende en vormende functie Doelgroep: Kansarmen, mensen met psychologische, financiële en relationele problemen.
Bond Moyson Oost-Vlaanderen (Aalst 1) Dienst Maatschappelijk werk. Geraardbergsestraat 69 9300 Aalst Tel.: 093335500 Website:http://www.bondmoyson.be Email: eb.nosyomdnob|lvomb.wmd#eb.nosyomdnob|lvomb.wmd Werking: Aanbieden van informatie en advies en dienstverlening voor ziekte- en invaliditeitsuitkering, sociale voordelen, tegemoetkomingen, premies, indicatiestelling zorgzekering, thuiszorg. Doelgroep: Voornamelijk ouderen, getroffenen door ziekte en gehandicapten. Maar ook psychosociale begeleiding bij een ingrijpende gebeurtenis.
Politiezone Aalst sociale dienst Beekveldstraat 29 9300 Aalst Tel.: 053732727 Website: http://www.lokalepolitieaalst.be Email: socialedienst.polaalst@telenet. Werking: Slachtofferbejegening, psychosociale hulpverlening, verstrekken van informatie, politionele tussenkomsten binnen het gezin, audiovisuele verhoren, personeelszorg. Doelgroep: Slachtoffer op het grondgebied Aalst, bewoner van Groot Aalst
SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) (NL) Postbus 16164 2500 BD Den Haag Tel: 070-3407000 Fax: 070-3407044 Email: ln.pcs|ofni#ln.pcs|ofni Het SCP is een wetenschappelijk instituut dat gegevens verzamelt (enquêtes, analyses,…) over de sociale en culturele factoren van de samenleving in Nederland. Het SCP werkt ten dienste van het gehele overheidsbeleid van Nederland.
CBS (Centraal bureau voor statistiek) (NL) Den Haag Bezoekersadres: Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postadres: Postbus 24500 2490 A Den Haag Telefoon: (070) 337 38 00 Heerlen Bezoekersadres: CBS-weg 11 6412 EX Heerlen Postadres: Postbus 4481 6401 CZ Heerlen Telefoon: (045) 570 60 00 Het CBS is een Nederlandse instantie die gegevens verzamelt over de bevolking en het bedrijfsleven in Nederland. Het CBS gebruikt enquêtes en doet aan dataverzameling om het gewenste doel te behalen. De doelgroep zijn de bewoners van Nederland en onderzoekers die zicht willen indiepen in statistieken.
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) (NL) Contact consumenten: 030-23 91 350 Contact professionals: 030 - 23 91 350 Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Er wordt zowel geadviseerd aan consumenten, als aan bedrijven
AWEL Awel luistert naar jongeren en kinderen die en verhaal, een vraag of een probleem hebben, deze dienst is gratis en anoniem , dit zorgt voor een laagdrempelig contactkanaal. Logo: (http://www.klasse.be/ouders/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/awel.jpg)
Jongerenadviescentra (JAC) Hier kunnen jongeren uit heel Vlaanderen hun verhaal of vragen kwijt. • Ze helpen een jongere bij het informatie zoeken over een onderwerp • Ze begeleiden de jongeren • Jeugdadviseurs, hier helpen de jongeren elkaar Ze geven je advies als je een vraag of probleem hebt Logo: (http://www.leuven.be/binaries/jac_tcm16-62074.jpg)
Kinderrechtencommissariaat Ze sporen signalen van professionals, jongeren en kinderen op en onderzoeken de klachten en zoekt een oplossing. Logo: (http://www.joetz.be/SiteCollectionImages/actueel/kinderrechtencommissariaat.jpg)
Kinderrechtswinkel Geeft info aan de kinderen, welke rechten dat ze hebben. Logo:(http://www.kinderrechtswinkel.be/library/102/afbeeldingen/LogoKRW-quad.jpg)
Kinderwerking slachtofferhulp (CAW) Ze geven advies aan personen die werken met kinderen en die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Logo: ( http://www.caw.be/sites/default/files/images/inline/caw_logo_rgb.jpg)
Steunpunt Algemeen Welzijn Het is een onmisbare schakel tussen de Vlaamse overheid en het praktijkveld Ze geven info over de uitvoering van het algemeen welzijnswerk en proberen de kwetsbare groepen te helpen. Logo: (http://www.ohup.be/static/images/LOGO_SAW-e.gif)
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vrij Centra voor Leerlingenbegeleiding • Het CLB helpt kinderen die zich niet goed voelen thuis of op school • Ze helpen kinderen die de overgang maken naar het buitengewoon onderwijs • Ze hebben je kiezen bij je studierichting en beroep Logo: (http://www.vijve.be/images/logo%20CLB.jpg)
Correctionele rechtbank Tel: 056 26 94 01 Het is de rechtbank voor wanbedrijven, zoals slagen en verwondingen en diefstallen. Hier kunnen ze zware geldboeten en gevangenisstraffen opleggen aan de daders. Hof van Assisen Dit is de rechtbank waarvoor je moet verschijnen als je een misdaad hebt begaan. Misdaden zijn de zwaarste misdrijven die je kan begaan, zoals moord of valsemunterij. Je kan hier een gevangenisstraf, dwangarbeid of hechtenis krijgen. Politierechtbank Beheerstraat 41 8500 Kortrijk Tel: 056 26 97 07 Dit is de rechtbank voor overtredingen, dit zijn de lichtste misdrijven, zoals verkeersovertredingen en dergelijke. Hier kan je een gevangenisstraf krijgen of een lichte geldboete.
Het politieapparaat (PZ Mira) e-mail adres: eb.arimzp|taairaterces#eb.arimzp|taairaterces Schakelstraat 2 8790 Waregem Tel: 056 62 67 00
Federale Politie Functie:” De Federale gerechtelijke politie richt haar opdrachten van gespecialiseerde gerechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en naar de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten gepleegd worden, (Federale gerechtelijke politie, sd)”
FOD binnenlandse zaken Adres : Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel Tel : 02 500 21 27 E-mail : eb.vogf.zbi|retstizroov-etnediserP#eb.vogf.zbi|retstizroov-etnediserP Internet : http://www.ibz.be/ “Functie: De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren/implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken Politionele en civiele veiligheid Crisisbeheer Vreemdelingenbeleid Registratie en identificatie van natuurlijke personen Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van democratische rechten (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, sd).”
FOD Justitie “De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als opdrachten: de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van Justitie in de domeinen waarvoor hij bevoegd is de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan het toezicht op de adequate uitvoering van de juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen De FOD Justitie is onderverdeeld in directoraten-generaal en stafdiensten (Fod Justitie, 2014).”
College van Procureurs-generaal “De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. Dit college heeft als taak een coherent strafrechtelijk beleid uit te werken en waakt over de goede werking van het Openbaar Ministerie. Het kan daartoe beslissingen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het Openbaar Ministerie die onder het toezicht en de leiding van de voorgenoemden staan. Het College van procureurs-generaal heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over zaken die verband houden met het Openbaar Ministerie. (College van procureurs-generaal, 2014)”.
Federale Gerechtelijke Politie “De Federale gerechtelijke politie richt haar opdrachten van gespecialiseerde gerechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappijontwrichtende criminaliteit, en naar de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten gepleegd worden, het uitvoeren van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en het aanpakken van criminele organisaties (De federale gerechtelijke politie, 2014)”.
Vaste Commissie van de Lokale Politie “De Vaste Commissie van de Lokale Politie is het enig wettelijk representatief orgaan op federaal niveau van en voor de lokale politiediensten. Zoals elke lokale korpschef zijn of haar korps vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de VCLP op ambtelijk niveau de 195 politiezones in België. Zij is geen syndicale of corporatistische vereniging en verdedigt geen individuele belangen. De VCLP is evenmin een ombudsdienst of klachtendienst. Zij verstrekt wel beleidsadviezen aan politieke en gerechtelijke overheden en staat in voor het nauw overleg op het hoogste niveau met de federale politie, die andere component van de Belgische geïntegreerde politie. (Nieuwe samenstelling Vaste Commissie van de Lokale Politie, sd)”.
Douane dienst belast met het heffen van belasting op het in- en uitvoeren van goederen en met de controle van het internationale reizigersverkeer en de paspoortencontrole (Van Dale)