Trefwoorden

2.Van waar komen deze trefwoorden
We hebben verschillende trefwoorden gevonden tijdens het verloop van onze Sadan-Opdracht. Als we ons basis artikel aan het analyseren waren kwamen we steeds meer termen tegen die specifiek zijn aan het door ons gekozen onderwerp.

1. Alfabetische lijst met trefwoorden

Trefwoord/vakterm uitleg + verkorte bronvermelding
Bedrijfsactiviteit Een van de vele activiteiten in het functioneren van een bedrijf.
Bende Elke vereniging met het oogmerk om opzettelijk een aanslag te plegen op personen of een misdrijf op eigendommen, bestaande door het enkele feit van het inrichten van de bende en zo een gevaar vormen voor de maatschappij. Art 322 Sw.
Braak “Het openbreken van een afsluiting, met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen (Etymologiebank, sd).”
Buurtinformatienetwerken “In het Buurtinformatienetwerk werken we samen met de Overheid en Politie,met collega buurtbewoners, handelaars,… voor een veilige omgeving te creëren door samen te werken
Crime sprees Het plegen van verschillende feiten in één afgebakende periode (Almaaney, 2014).
Criminaliteit Misdaad als verschijnsel (Van Dale)
Criminele organisatie Gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf. Art. 324 bis Sw
Dader Iem. die iets (slechts) gedaan heeft (Van Dale)
Dark number Een blinde vlek in de kennis over misdrijven (Dark number, sd).
Demografie Statistische beschrijving van de bevolking (Van Dale)
Diefstal Daad van stelen (Van Dale)
DNA Afkorting van: deoxyribonucleic acid desoxyribonucleïnezuur: stof die de drager is van alle erfelijke eigenschappen van mensen en dieren (Van Dale)
Eigendomsdelict Delict betreffende het eigendomsrecht, zoals ontvreemding, verduistering (ORGANISATIE, sd).
Georganiseerde misdaad Tot een lichaam, een geleed, geleid en bestuurd geheel verenigd (Van Dale)
Helersmarkt Locaties waar gestolen goederen worden verkocht (De aanpak van rondtrekkende dadergroepen vernieuwde uitdagingen, 2010)
Inbraak Het inbreken in een gebouw met het doel om te stelen enz (Van Dale).
Indicator Verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets aangeeft (Van Dale)
Inklimmen Naar binnen klimmen (Van Dale)
Ladingdiefstal Het stelen van een lading. Meestal uit een voertuig (De aanpak van rondtrekkende dadergroepen vernieuwde uitdagingen, 2010).
Methodologische redenen Behorend tot, betrekking hebbend op de methodologie, uit het oogpunt daarvan (Van Dale)
Misdaadanalyse Misdaadanalyse is het gebruiken van (wetenschappelijke) methoden voor het analyseren van criminaliteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Misdrijf Ernstig strafbaar feit: geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf (Van Dale)
Mobiel banditisme Criminaliteit van bendes die in een ander land dan hun land van herkomst in zeer korte tijd veel vermogensdelicten (inbraken, berovingen) plegen om vervolgens weer naar het eigen land terug te keren (Van Dale)
Modus operandi Wijze waarop men iets behandelt. (Van Dale)
Nalatigheidsinteresten Het is de interest die je moet betalen bij laattijdige aflossing van schulden.
Natuurlijke persoon Een persoon van vlees en bloed net zoals jij en ik. een persoon met een identiteit, een afstamming,…
Nodes Punt waar wegen samenkomen , kan figuurlijk zijn. Bron: Van Dale
Ondergesocialiseerd egoïstische rationaliteit, ‘computer’ Sociologisch probleem: socialisatie zonder ontwijkgedrag is onrealistisch mensbeeld
Overgesocialiseerd Zij worden bepaald door een sociale institutie, normen en waarden, die buiten hen gelegen is, en waaraan het individu niets kan veranderen. Het gevolg hiervan is, is dat men een sterk deterministisch wereldbeeld heeft.
Paths Smalle weg of levensweg Op pad zijn of op weg zijn Bron: Van Dale
Permeability betekend doorlaatbaarheid van een filter, bv parts per miljion hoeveel de opvang capaciteit is ( eigen invulling maar weet waar je moet zoeken)
Penologie Penologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de effectiviteit van formele straffen. Formeel; door de overheid uitgevoerd, van het moment van het vatten van de crimineel, onderzoek van de dader tot de eventuele invrijheidstelling.
Rationele keuzebenadering Economie : Keuzevorming gebaseerd op rationele (verstandige) beslissingen, het afwegen van voor en nadelen van genomen beslissingen.
Rechtspersoon Een door het recht bedachte structuur, die ook als rechtssubject aan het rechtsverkeer kan deelnemen, rechtspersonen mogen niet alles, wel vermogensrechterlijke rechten en verplichtingen hebben zoals eigenaar zijn en overeenkomsten sluiten.
Slaapdorpen Onbewoonde huizen overdag omdat de bewoners uit werken zijn. (Van Dale)
Slachtoffer Iem. die buiten zijn schuld lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijdt; iem. die het moet ontgelden (Van Dale)
Sedentaire dadergroepen Dadersgroepen met een vaste verblijfsplaats (Van Dale)
Skimming (mbt. een bankpasje) de gegevens van de magneetstrip kopiëren met het doel met een vals pasje illegaal geldopnames te verrichten (Van Dale)
Sociale ruiltheorie men tracht de structuur van wederzijdse beïnvloedingsprocessen tussen personen en groepen van personen te analyseren, onafhankelijk van de ruimere context waarin deze plaatsgrijpen en van het gedrag van de interagerenden zelf
Strafrechtelijk Volgens of met betrekking van het strafrecht. (Van Dale)
Strafwetboek Wetboek van het strafrecht (Van Dale)
Street Corner Society De maatschappij bestaat uit een georganiseerde subculturen binnen de maatschappelijke cultuur. In dit geval de hangjongeren die vaak op de hoeken van een straat bijeen komen.
Subsidiair Wat bijkomend ten laste gelegd wordt (Van Dale)
WODC Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het brede veld van Veiligheid en Justitie.
Cronbachs α (alfa) Cronbachs α (alfa) is een maat voor de interne consistentie van antwoorden